Ashley Bratzz shot national MCDONALD’S

Congrats to Ashley Bratzz, shot a national McDonald’s commercial in December!

Amy HowardAshley Bratzz shot national MCDONALD’S